قاعده ۳ و ۲ و ۱ در جیگ و فیکسچر ها

 

۳ تکیه گاه برای معرفی یک صفحه (plant  support) ۲دوران و یک حرکت انتقالی توسط این صفحه گرفته می شود .۲تکیه گاه برای معرفی یک خط راست

(orietation). ۱ دوران و ۱ حرکت انتقالی توسط این خط گرفته.می شود ۱تکیه گاه برای معرفی یک نقطه (stop  in  tranlator  motion) ۱ حرکت انتقال توسط این نقطه گرفته میشود .

موقعیت سه تکیه گاه (صفحه ): نقاطی که برای معرفی plane  support انتخاب می شوند باید بر روی بزرگترین صفحه بوده و نسب به یکدیگر بیشترین فاصله را داشته باشند و موقعیت دو

تکیه گاه باید نسب به یکدیگر بیشترین فاصله را داشته باشند باشد .

زاویه بسته شدن کلمپ ۹۰درجه است که حداکثر تا ۱۵درجه اختلاف رامی توان در نظر گرفت زیرااگر زاویه بسته شدن کلمپ ۹۰درجه نباشد کلمپ نیرویی ایجاد می کند که باعث سرخوردن و

اکثرا کلمپ ها درحالت ۹۰درجه بسته می شوند یعنی وقتی کلمپ بسته می شود حالت افقی پیدا می کند منظوراز فرآیند تمام فرایندهای مرسوم در بدنه ساز ی می باشد

:۱-نقطه جوش ۲-همینگ کلینچ  ۳-MIG/MAG۴- سیلر کاری

دستگاه مختصات مرجع : دستگاه مختصات مرجع خودرو یک دستگاهمختصات کار تزین cartizian

راستگرد می باشد که محورهای آن را فصل مشترک سه صفحه عمود بر خم تشکیل می دهند یکی از این صفحات صفحه تقارن خودرو یا صفحه xzمیباشد که در آنY=0صفحه

دیگر صفحه افقی است که از محور چرخهای جلو و عقب عبور می کند این صفحه صفحه xyمی باشد که Z=0است

صفحه سوم صفحه ای عمود بر دو صفحه قبل است که از محورچرخهای جلو می گذرد این صفحه نیز yzمیباشد

که X=0در این دستگاه جهت مثبت محور xاز جلو به سمت عقب خودرو جهت مثبت محور yاز چپ به راست و جهت مثبت محور zاز پائین به بالا  قطعه ساده (Roug hpart)قطعه ای است که در سالن پرس تولید شده و به هیچ قطر دیگری متصل نشده  استrough)به معنی سخت است)

 قطعه اسمبل شده (Assembled part)مجموعه ای است که از اتصال دو یا چند قطعه ساده به یکدیگر بوجود آمده.

 قطعه اصلی (master part) از مجموعه اسمبل شده قطعه ای که نسبت  به بقیه قطعات اهمیت بیشتری دارد

قطعه اصلی یا master partنامیده می شود .

درجات آزاد ه جسم صلب (DOF)degree of  freedomبرای هر جسم صلب در فضا می توان سه حرکت دورانی و سه حرکت انتقالی در نظر گرفت . به هر یک از این حرکت یک درجه آزادی گفته میشود منظور از Isostatism گرفتن درجات آزادی قطعه و یا مجموعه نسبت به مختصات مرجع در فضا می باشد.

از این مقاله دیدن کنید: سینی نشاء کاری

Click to rate this post!
[Total: ۲ Average: ۳]