پلی اتیل اکریلات (PEA)Poly ethyl acrylate

پارس صنعت در زمینه تأمین پلیمر هیچ‌گونه فعالیتی ندارد. (لطفاً در این خصوص تماس نگیرید) پلی اتیل اکریلات چیست؟ پلی اتیل اکریلات یک رزین شفاف است که از پلیمریزاسیون سوسپانسیونی و املسیونی مونومرهای اتیل اکریلات، بوتیل اکریلات و میتوکسی اتیل اکریلات به دست می‌آید. البته به روش‌های پلیمریزاسیون بالک و محلولی نیز قابل تولید است […]