به دلیل نوسانات قیمت، قبل از خرید تماس بگیرید

تهران، شادآباد

سبد خرید
دسته: اتصالات پیچی پلی اتیلن

درباره اتصالات پیچی پلی‌اتیلن بدانید:

اتصالات پیچی پلی‌اتیلن به اتصالاتی که در مسیر آبرسانی قرار می‌گیرند، گفته می‌شود. به‌طورکلی اتصالات پیچی اتیلن برای انتقال آب در مسیرهای کوتاه مورداستفاده قرار می‌گیرند.

این اتصالات به‌راحتی جدا می‌شوند و برای این کار نیازی به نیروی متبحر مانند اتصالات جوشی پلی‌اتیلن نیست.

اتصالات پیچی پلی‌اتیلن  شامل موارد زیر می‌شود:

  • اتصالات نر پلی اتیلن
  • اتصالات ماده پلی اتیلن
  • سه‌راه تبدیل پلی اتیلن
  • سه راه مساوی پلی اتیلن
  • سه راه نر پلی اتیلن
  • سه راه ماده پلی اتیلن

لیست اتصالات نر پلی اتیلن ( پارس صنعت):

اتصال نر 1/2 × 20 پلی اتیلن اتصال نر 1/2 × 25 پلی اتیلن
اتصال نر 3/4 × 25 پلی اتیلن اتصال نر 1 × 25 پلی اتیلن
اتصال نر 1 × 32 پلی اتیلن اتصال نر 1/4 1 × 40 پلی اتیلن
اتصال نر 1/2 1 × 50 پلی اتیلن اتصال نر 2 × 50 پلی اتیلن
اتصال نر 2 × 63 پلی اتیلن اتصال نر 2 × 75 پلی اتیلن
اتصال نر 1/2 2 × 75 پلی اتیلن اتصال نر 2 × 90 پلی اتیلن
اتصال نر 3 × 90 پلی اتیلن اتصال نر 3 × 110 پلی اتیلن
اتصال نر 4 × 110 پلی اتیلن اتصال نر 4 × 125 پلی اتیلن
اتصال نر 5 × 125 پلی اتیلن

لیست اتصالات ماده پلی اتیلن:

اتصال ماده 1/2 × 20 پلی اتیلن اتصال ماده 1/2 × 25 پلی اتیلن
اتصال ماده 3/4 × 25 پلی اتیلن اتصال ماده 1 × 25 پلی اتیلن
اتصال ماده 1/2 × 32 پلی اتیلن اتصال ماده 3/4 × 32 پلی اتیلن
اتصال ماده 1 × 32 پلی اتیلن اتصال ماده 1/4 1 × 40 پلی اتیلن
اتصال ماده 1/2 1 × 50 پلی اتیلن اتصال ماده 2 × 50 پلی اتیلن
اتصال ماده 1/4 1 × 63 پلی اتیلن اتصال ماده 1/2 1 × 63 پلی اتیلن
اتصال ماده 2 × 63 پلی اتیلن اتصال ماده 2 × 75 پلی اتیلن
اتصال ماده 1/2 2 × 75 پلی اتیلن اتصال ماده 2 × 90 پلی اتیلن
اتصال ماده 1/2 2 × 90 پلی اتیلن اتصال ماده 3 × 90 پلی اتیلن
اتصال ماده 3 × 110 پلی اتیلن اتصال ماده 4 × 110 پلی اتیلن
اتصال ماده 4 × 125 پلی اتیلن
اتصال ماده 5 × 125 پلی اتیلن

لیست سه راه تبدیل پلی اتیلن:

سه راه تبدیل 25 × 20 × 25 پلی اتیلن سه راه تبدیل 32 × 20 × 32 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 32 × 25 × 32 پلی اتیلن سه راه تبدیل 40 × 25 × 40 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 40 × 32 × 40 پلی اتیلن سه راه تبدیل 50 × 32 × 50 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 50 × 40 × 50 پلی اتیلن سه راه تبدیل 63 × 32 × 63 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 63 × 40 × 63 پلی اتیلن سه راه تبدیل 63 × 50 × 63 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 75 × 50 × 75 پلی اتیلن سه راه تبدیل 75 × 63 × 75 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 90 × 63 × 90 پلی اتیلن سه راه تبدیل 90 × 75 × 90 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 110 × 63 × 110 پلی اتیلن سه راه تبدیل 110 × 75 × 110 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 110 × 90 × 110 پلی اتیلن سه راه تبدیل 125 × 63 × 125 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 125 × 75 × 125 پلی اتیلن سه راه تبدیل 125 × 90 × 125 پلی اتیلن
سه راه تبدیل 125 × 110 × 125 پلی اتیلن
 

لیست سه راه مساوی پلی اتیلن:

سه راه مساوی 16× 16 × 16 پلی اتیلن سه راه مساوی 20 × 20 × 20 پلی اتیلن
سه راه مساوی 25 × 25 × 25 پلی اتیلن سه راه مساوی 32 × 32 × 32 پلی اتیلن
سه راه مساوی 40 × 40 × 40 پلی اتیلن سه راه مساوی 50 × 50 × 50 پلی اتیلن
سه راه مساوی 63 × 63 × 63 پلی اتیلن سه راه مساوی 75 × 75 × 75 پلی اتیلن
سه راه مساوی 90 × 90 × 90 پلی اتیلن سه راه مساوی 110 × 110 × 110 پلی اتیلن
سه راه مساوی 125 × 125 × 125 پلی اتیلن

لیست سه راه نر پلی اتیلن:

سه راه نر 20 × “1/2 × 20 پلی اتیلن سه راه نر 25 × “3/4 × 25 پلی اتیلن
سه راه نر 32 × “1 × 32 پلی اتیلن سه راه نر 40 × “1/4 1 × 40 پلی اتیلن
سه راه نر 50 × “1/2 1 × 50 پلی اتیلن سه راه نر 63 × “2 × 63 پلی اتیلن
سه راه نر 75 × “2 × 75 پلی اتیلن سه راه نر 75 × “1/2 2 × 75 پلی اتیلن
سه راه نر 90 × “3 × 90 پلی اتیلن سه راه نر 110 × “4 × 110 پلی اتیلن
سه راه نر 125 × “4 × 124 پلی اتیلن سه راه نر 125 × “5 × 125 پلی اتیلن

لیست سه راه ماده پلی اتیلن:

سه راه ماده 20 × “1/2 × 20 پلی اتیلن سه راه ماده 25 × “1/2 × 25 پلی اتیلن
سه راه ماده 25 × “3/4 × 25 پلی اتیلن سه راه ماده 32 × “1/2 × 32 پلی اتیلن
سه راه ماده 32 × “3/4 × 32 پلی اتیلن سه راه ماده 32 × “1 × 32 پلی اتیلن
سه راه ماده 40 × “1/4 1 × 40 پلی اتیلن سه راه ماده 50 × “1/4 1 × 50 پلی اتیلن
سه راه ماده 50 × “1/2 1 × 50 پلی اتیلن سه راه ماده 63 × “1/2 × 63 پلی اتیلن
سه راه ماده 63 × “1/2 1 × 63 پلی اتیلن سه راه ماده 63 × “2 × 63 پلی اتیلن
سه راه ماده 75 × “2 × 75 پلی اتیلن سه راه ماده 75 × “1/2 2 × 75 پلی اتیلن
سه راه ماده 90 × “2 × 90 پلی اتیلن سه راه ماده 90 × “1/2 2 × 90 پلی اتیلن
سه راه ماده 90 × “3 × 90 پلی اتیلن سه راه ماده 110 × “3 × 110 پلی اتیلن
سه راه ماده 110 × “4 × 110 پلی اتیلن