تهران، شادآباد

سبد خرید
دسته: زانو 90 درجه جوشی پلی اتیلن

محصولات زانو 90 درجه جوشی پلی اتیلن (پارس صنعت):

لیست 1:

زانو 90 درجه جوشی 32 × 32 میلیمتر 10 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 32 × 32 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 40 × 40 میلیمتر 10 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 40 × 40 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 50 × 50 میلیمتر 6 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 50 × 50 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 50 × 50 میلیمتر 16 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 10 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 63 × 63 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 75 × 74 میلیمتر 6 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 75 × 75 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 75 × 75 میلیمتر 16 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 10 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 90 × 90 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 110 × 110 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 110 × 110 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 110 × 110 میلیمتر 16 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 125 × 125 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 125 × 125 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 125 × 125 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 140 × 140 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 140 × 140 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن

لیست 2:

زانو 90 درجه جوشی 140 × 140 میلیمتر 16 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 160 × 160 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 160 × 160 میلیمتر 10 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 160 × 160 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 180 × 180 میلیمتر 6 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 180 × 180 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 180 × 180 میلیمتر 16 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 200 × 200 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 200 × 200 میلیمتر 10 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 200 × 200 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 225 × 225 میلیمتر 6 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 225 × 225 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 225 × 225 میلیمتر 16 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 250 × 250 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 280 × 280 میلیمتر 6 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 250 × 250 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 280 × 280 میلیمتر 10 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 280 × 280 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 315 × 315 میلیمتر 6 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 315 × 315 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن

لیست 3:

زانو 90 درجه جوشی 315 × 315 میلیمتر 16 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 355 × 355 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 355 × 355 میلیمتر 10 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 355 × 355 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 400 × 400 میلیمتر 6 بار پلی اتیلنزانو 90 درجه جوشی 400 × 400 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی 400 × 400 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن