به دلیل نوسانات قیمت، قبل از خرید تماس بگیرید

تهران، شادآباد

سبد خرید
دسته: سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن

محصولات سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن (پارس صنعت):

لیست 1:

سه راه تبدیل جوشی 50 × 32 × 50 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 50 × 32 × 50 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 50 × 40 × 50 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 50 × 40 × 50 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 63 × 32 × 63 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 63 × 32 × 63 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 63 × 32 × 63 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 63 × 50 × 63 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 63 × 50 × 63 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 63 × 50 × 63 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 75 × 50 × 75 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 75 × 50 × 75 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 75 × 50 × 75 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 75 × 63 × 75 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 75 × 63 × 75 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 75 × 63 × 75 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن

لیست 2:

سه راه تبدیل جوشی 90 × 63 × 90 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 90 × 63 × 90 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 90 × 63 × 90 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 90 × 75 × 90 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 90 × 75 × 90 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 90 × 75 × 90 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 110 × 63 × 110 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 110 × 63 × 110 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 110 × 63 × 110 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 110 × 75 × 110 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 110 × 75 × 110 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 110 × 75 × 110 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 110 × 90 × 110 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 110 × 90 × 110 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 110 × 90 × 110 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 125 × 63 × 125 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن

لیست 3:

سه راه تبدیل جوشی 125 × 63 × 125 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 125 × 63 × 125 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 125 × 75 × 125 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 125 × 75 × 125 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 125 × 75 × 125 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 125 × 90 × 125 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 125 × 90 × 125 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 125 × 90 × 125 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 125 × 110 × 125 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 125 × 110 × 125 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 125 × 110 × 125 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 140 × 125 × 140 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 140 × 125 × 140 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 140 × 125 × 140 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 160 × 63 × 160 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 160 × 63 × 160 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن

لیست 4:

سه راه تبدیل جوشی 160 × 63 × 160 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 160 × 90 × 160 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 160 × 90 × 160 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 160 × 90 × 160 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 160 × 110 × 160 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 160 × 110 × 160 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 160 × 110 × 160 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 160 × 125 × 160 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 160 × 125 × 160 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 160 × 125 × 160 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 180 × 125 × 180 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 180 × 125 × 180 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 180 × 125 × 180 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 180 × 160 × 180 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 180 × 160 × 180 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 180 × 160 × 180 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن

لیست 5:

سه راه تبدیل جوشی 200 × 63 × 200 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 200 × 63 × 200 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 200 × 63 × 200 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 200 × 90 × 200 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 200 × 110 × 200 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 200 × 90 × 200 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 200 × 110 × 200 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 200 × 110 × 200 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 200 × 110 × 200 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 200 × 125 × 200 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 200 × 125 × 200 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 200 × 125 × 200 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 200 × 160 × 200 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 200 × 160 × 200 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 200 × 160 × 200 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 225 × 110 × 225 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن

لیست 6:

سه راه تبدیل جوشی 225 × 110 × 225 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 225 × 110 × 225 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 225 × 160 × 225 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 225 × 160 × 225 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 225 × 160 × 225 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 225 × 200 × 225 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 225 × 200 × 225 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 225 × 200 × 225 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 250 × 110 × 250 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 250 × 110 × 250 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 250 × 110 × 250 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 250 × 125 × 250 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 250 × 125 × 250 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 250 × 125 × 250 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 250 × 160 × 250 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 250 × 160 × 250 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن

 

لیست 7:

سه راه تبدیل جوشی 250 × 160 × 250 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 250 × 200 × 250 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 250 × 200 × 250 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 250 × 200 × 250 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 315 × 160 × 315 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 315 × 160 × 315 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 315 × 160 × 315 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 315 × 200 × 315 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 315 × 200 × 315 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 315 × 200 × 315 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 315 × 250 × 315 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 315 × 250 × 315 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 315 × 250 × 315 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 355 × 200 × 355 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 355 × 200 × 355 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 355 × 200 × 355 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن

لیست 8:

سه راه تبدیل جوشی 355 × 200 × 355 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 355 × 250 × 355 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 355 × 250 × 355 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 355 × 315 × 355 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 355 × 315 × 355 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 355 × 315 × 355 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 400 × 200 × 400 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 400 × 200 × 400 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 400 × 200 × 400 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 400 × 250 × 400 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 400 × 250 × 400 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 400 × 250 × 400 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 400 × 315 × 400 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 400 × 315 × 400 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 400 × 315 × 400 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن سه راه تبدیل جوشی 400 × 355 × 400 میلیمتر 6 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 400 × 355 × 400 میلیمتر 10 بار پلی اتیلن
سه راه تبدیل جوشی 400 × 355 × 400 میلیمتر 16 بار پلی اتیلن