بررسی اقتصادی ساخت جیگ و فیکسچر ها در صنعت   طراح جیگ و فیکسچر لازم است طرح خود را از نظر اقتصادی و کارآیی تولید توجیه کند او این اطلاعات را د  ربرگه بر آورد هزینه و کار آیی وارد …
ادامه مطلب