فیکسچرهای باشیار Tشکل و فیکسچرهای پین دار   ابزارهای نگهدارنده رامی توان در سه گروه طبقه بندی کرد نگهدارنده های خاص  نگهدارنده های عمومی و نگهدارنده های مدولار . هنگامی که تعداد زیادی قطعه باید تولید شود از نگهدانده …
ادامه مطلب