جیگ وفیکسچر :   جیگ وفیکسچرها برای جوشکاری معنی مشابهی باجیگ وفیکسچرهای ماشین کاری را ندارد . یک جیگ جوشکا ری یک ابزار ثابت است ولی یک فیکسچر ماشینکاری را می توان حول محورهای افقی یا عمودی چرخاند . …
ادامه مطلب