قاعده ۳ و ۲ و ۱ در جیگ و فیکسچر ها   ۳ تکیه گاه برای معرفی یک صفحه (plant  support) ۲دوران و یک حرکت انتقالی توسط این صفحه گرفته می شود .۲تکیه گاه برای معرفی یک خط راست (orietation). …
ادامه مطلب