سینی نشاکاری برنج یکی از مجموعه ابزار هایی است که در ساختار های مختلفی طراحی و تولید می شود.  داخل این سینی ها می توان نشاء ها را به صورت یکپارچه کاشت و به سادگی به صورت جمعی به آن …
ادامه مطلب