انتخاب راهبردی متریال قالب   در تعیین متریال مناسب برای قالب، پرداخت قطعه، حجم تولید، ماده قطعه، زمان سیکل و جزئیات قالب همچون رزین قالب­گیری را درنظر بگیرید. قالب­گیری موفقی ت­آمیز یک قطعه به چیزی ورای طراحی قطعه نیاز دارد. …
ادامه مطلب