تهران، شادآباد

سبد خرید
دسته: لوله های پلی اتیلن

قیمت لوله پلی‌اتیلن کشاورزی

قیمت لوله پلی‌اتیلن کشاورزی به‌اندازه یا سایز، نرخ ارز و دلار، هزینه‌های حمل‌ونقل، گرید و خلوص مواد به‌کاررفته بستگی دارد.

 • قیمت محصولات (جدول 1)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 16 میلیمتر آبیاری قطره ای پلی اتیلن لودن33,150
لوله ماکارانی 6 میلیمتر پلی اتیلن10,500
لوله 20 میلیمتر آبیاری قطره ای پلی اتیلن لودن74,100
لوله 32 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (1 اینچ)109,736
لوله 32 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (1 اینچ)91,762
لوله 40 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (1/4 1 اینچ)116,831
لوله 40 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (1/4 1 اینچ)107,371
لوله 40 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (1/4 1 اینچ)168,388
لوله 40 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (1/4 1 اینچ)139,535
 • قیمت محصولات (جدول 2)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 50 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (1/2 1 اینچ)176,902
لوله 50 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (1/2 1 اینچ)148,522
لوله 50 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (1/2 1 اینچ)259,677
لوله 50 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (1/2 1 اینچ)214,269
لوله 63 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (2 اینچ)274,340
لوله 63 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (2 اینچ)233,662
لوله 63 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (2 اینچ)412,929
لوله 63 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (2 اینچ)341,033
 • قیمت محصولات (جدول 3)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 75 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (1/2 2 اینچ)391,644
لوله 75 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (1/2 2 اینچ)319,275
لوله 75 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (1/2 2 اینچ)586,520
لوله 75 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (1/2 2 اینچ)482,460
لوله 90 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (3 اینچ)558,140
لوله 90 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (3 اینچ)462,594
لوله 90 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (3 اینچ)837,210
لوله 90 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (3 اینچ)690,580
 • قیمت محصولات (جدول 4)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 110 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (4 اینچ)837,210
لوله 110 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (4 اینچ)676,390
لوله 110 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (4 اینچ)1,239,260
لوله 110 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (4 اینچ)1,026,410
لوله 125 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (5 اینچ)1,073,710
لوله 125 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (5 اینچ)870,320
لوله 125 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (5 اینچ)1,594,010
لوله 125 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (5 اینچ)1,305,480
 • قیمت محصولات (جدول5)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 140 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن1,338,590
لوله 140 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن1,097,360
لوله 140 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن1,996,060
لوله 140 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن1,636,580
لوله 160 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (6 اینچ)1,759,560
لوله 160 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (6 اینچ)1,437,920
لوله 160 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (6 اینچ)2,601,500
لوله 160 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (6 اینچ)2,137,960
 • قیمت محصولات (جدول6)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 180 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن2,208,910
لوله 180 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن1,792,670
لوله 180 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن3,301,540
لوله 180 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن2,700,830
لوله 200 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (8 اینچ)2,733,940
لوله 200 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (8 اینچ)2,218,370
لوله 200 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (8 اینچ)4,048,880
لوله 200 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (8 اینچ)3,334,650
 • قیمت محصولات (جدول7)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 225 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن3,452,900
لوله 225 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن2,785,970
لوله 225 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن5,155,700
لوله 225 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن4,223,890
لوله 250 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (10 اینچ)4,223,890
لوله 250 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (10 اینچ)3,452,900
لوله 250 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (10 اینچ)6,338,200
لوله 250 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (10 اینچ)5,203,000
 • قیمت محصولات (جدول8)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 280 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن5,344,900
لوله 280 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن4,304,300
لوله 280 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن7,946,400
لوله 280 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن6,480,100
لوله 315 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (12اینچ)6,716,600
لوله 315 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (12اینچ)5,486,800
لوله 315 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (12اینچ)10,027,600
لوله 315 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (12اینچ)8,230,200
 • قیمت محصولات (جدول9)
محصولاتقیمت (تومان)
لوله 355 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن 8,514,000
لوله 355 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن6,905,800
لوله 355 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن12,723,700
لوله 355 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن10,453,300
لوله 400 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (16 اینچ)10,831,700
لوله 400 میلیمتر 6 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (16 اینچ)8,797,800
لوله 400 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE80 پلی اتیلن (16 اینچ)16,129,300
لوله 400 میلیمتر 10 اتمسفر/بار PE100 پلی اتیلن (16 اینچ)13,244,000

امروزه یکی از چالش‌های مهم در صنعت کشاورزی، کمبود آب است. ازآنجایی‌که آب ماده حیات برای تمام موجودات زنده است، نمی‌توان به‌راحتی از نقش مهم آن در رشد محصولات کشاورزی غافل شد.

استفاده از یک سری از تجهیزات و لوازم برای رفع مشکلاتی اعم از خشکسالی و کمبود بارندگی و صرفه‌جویی در مورد این مایع حیات ضروری است. یکی از این وسایل لوله پلی‌اتیلن کشاورزی است که در ادامه به ویژگی‌ها و انواع مختلف آن می‌پردازیم.

لوله پلی‌اتیلن چیست؟

لوله پلی‌اتیلن یا PE  پرکاربردترین لوله در صنایع مختلف است. این نوع لوله‌ها از ماده ترموپلاستیک که از پلیمریزاسیون اتیلن تولید می‌شود، ساخته می‌شوند. از ویژگی‌های لوله پلی‌اتیلن انعطاف‌پذیری، رسوب پذیری پایین، مقاومت و استحکام بالا است.

لوله پلی‌اتیلن کشاورزی

لوله پلی‌اتیلن کشاورزی  برای آبیاری در زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و گلخانه‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین مزایای استفاده از لوله پلی‌اتیلن کشاورزی عبارت‌اند از دوام و عمر زیاد، نصب آسان و سریع، استحکام بالا، وزن سبک، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر اشعه آفتاب، مقاومت در برابر سایش و خوردگی، مقاومت در برابر بادوباران، مقاومت در برابر فشار مانند عبور انواع ماشین‌آلات کشاورزی، قیمت پایین، غیرسمی بودن و بهداشتی بودن.

انواع لوله‌های پلی‌اتیلن کشاورزی

 لوله پلی‌اتیلن کشاورزی در سراسر جهان در مزارع مختلف به کار برده می‌شود.  از لوله پلی‌اتیلن بزرگ در شبکه‌های انتقال و توزیع آب با فشار بالا استفاده می‌کنند و لوله‌های پلی‌اتیلن کوچک در زمین‌های کشاورزی برای آبیاری مورداستفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌های پلی‌اتیلن به دو نوع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

 • لوله پلی‌اتیلن کشاورزی چکاندار
 • لوله پلی‌اتیلن اسپری‌کننده

لیست لوله پلی اتیلن کشاورزی (پارس صنعت):

لوله پلی‌اتیلن 32 میلیمترلوله پلی‌اتیلن 40 میلیمتر
لوله پلی‌اتیلن 50 میلیمترلوله پلی‌اتیلن 63 میلیمتر
لوله پلی‌اتیلن 75میلیمترلوله پلی‌اتیلن 90میلیمتر
لوله پلی‌اتیلن 110 میلیمترلوله پلی‌اتیلن 125میلیمتر
لوله پلی‌اتیلن 160 میلیمترلوله پلی‌اتیلن 200 میلیمتر
لوله پلی‌اتیلن 250 میلیمترلوله پلی‌اتیلن 300 میلیمتر
لوله پلی‌اتیلن 315 میلیمترلوله پلی‌اتیلن 355 میلیمتر
لوله پلی‌اتیلن 400 میلیمتر

برای سفارش لوله پلی اتیلن کشاورزی با کارشناسان ما در پارس صنعت تماس بگیرید.